Consultanta juridica

Consultanta juridica Lady Justice statue in law firm office

HORUS
AGENCY

HORUS AGENCY - Consultanta juridica

DREPT PENAL INTERN ȘI INTERNAȚIONAL

 • Asistență juridică și reprezentare în fața organelor de urmărire penală (Poliție, Parchet) și  
 •  în fața instanțelor judecătorești de orice grad;
 • Redactarea de plângeri, denunțuri, memorii, alte cereri;
 • Asistarea și reprezentarea clienților cercetați pentru fraudă financiară, luare de mită sau încălcări ale normelor de concurență și mediu;
 • Asistarea și reprezentarea clienților în cazuri de corupție internațională, de înghețare a activelor și în investigații multi-jurisdicționale;
 • Asistarea și reprezentarea clienților în cazuri de extrădare;
 • Asistarea și reprezentarea clienților cercetați în dosare cu grad ridicat de complexitate, în cazuri de terorism, subminarea economiei naționale, trădare, crimă organizată, spionaj;
 • Consilierea companiilor, grupurilor industriale și instituții financiare, care desfășoară investigații interne cu privire la spălarea de bani, fraude și abateri corporative;
 • Asistența juridică în materie de imigrări;
 • Asistența juridică în materie de pedepse capitale sau pedepse pe viață (în special pentru Malaezia, Indonezia, Thailanda, Vietnam), inclusiv reprezentări în fața Tribunalului Penal Internațional de la Haga);
 • Asistența juridică în materie de trafic internațional de droguri, bancruta frauduloasă, subminarea economiei de stat.

HORUS AGENCY - Consultanta juridica

DREPT CIVIL

 • consultanță juridică;
 • acțiuni și cereri în justiție de orice fel în concordanță cu noile modificări legislative;
 • partaj judiciar;
 • succesiuni;
 • răspundere civilă delictuală și contractuală;
 • acțiuni în nulitatea actelor;
 • acțiuni în constatare si în anulare a actelor juridice;
 • acțiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune și accesiune;
 • acțiuni în pretenții;
 • moștenire, partaj moștenire, acțiuni pentru intrarea în posesia unei moșteniri;
 • recuperări de creanțe;
 • ieșiri din indiviziune;
 • contravenții;
 • recunoașterea hotărârilor străine pe teritoriul României;
 • măsuri asiguratorii;
 • evacuări;
 • exproprieri;
 • executări silite;
 • contestații la executare;
 • redactarea, modificarea, negocierea și încetarea contractelor civile de:
 1. vânzare – cumpărare
 2. împrumut
 3. depozit
 4. donație
 5. întreținere
 6. închiriere
 7. renta viageră
 8. comodat
 • tranzacții, redactare contracte de orice fel , alte cereri;
 • legalizare și investire cu formula executorie a hotărârii judecătorești;
 • asistență și reprezentare în fața notarului public;
 • negocieri;
 • achiziții imobiliare;
 • asistare și reprezentare în proceduri necontencioase.

HORUS AGENCY - Consultanta juridica

ACHIZITII PUBLICE

Preinsolvența

 • Analiza economică și juridică a situației societății;
 • Identificarea categoriilor de vot pentru planul de reorganizare;
 • Identificarea strategiei de reorganizare;
 • Asistență la deschiderea procedurii, întocmirea cererii și a declarațiilor aferente;
 • Verificarea anexelor cererii de deschidere a procedurii;
 • Consultare privind procedura de desemnare a administratorului judiciar;

Faliment

 • Consilierea și asistarea în vederea valorificării activelor în întregime sau parțial.

Lichidare Voluntară

 • Consilierea și asistarea în afara insolvenței demarată la inițiativa și sub controlul asociaților/acționarilor.

Justice, law and legal concept. Judge gavel and law books.

Reorganizare

 • Consilierea societății debitoare, în momentul deschiderii procedurii, sub aspect comercial, financiar, de management și juridic, analizându-se:

 1. Relația cu furnizorii, clienții și piața;
 2. Situația veniturilor și cheltuielilor anterior deschiderii procedurii de insolvență;
 3. Structura patrimoniului, capitatul de lucru și capitalul propriu;
 4. Previziuni și concluzii-recomandări.
 • Întocmirea planului de reorganizare:
 1. Identificarea cauzelor insolvenței și șansele de reorganizare;
 2. Stabilirea strategiei de reorganizare și discutarea acesteia cu principalii votanți ai planului;
 3. Întocmirea propriu-zisă a planului de reorganizare;
 4. Urmărirea procedurii, depunerea, votarea, confirmarea.
 • În funcție de situație pot fi propuse diverse soluții specifice reorganizării:
 1. Hair-cut – produs specific planului de reorganizare care presupune echilibrarea companiei prin reducerea pasivului până la nivelul activului sau a posibilităților de generare de excedent din activitatea curentă;
 2. DEBT FOR EQUITY SWAP – creditorii dobândesc părți sociale/acțiuni în cadrul debitoarei în contul datoriilor;
 3. SHARE DEAL – transfer de acțiuni și preluarea companiei de către un investitor în derulare, conținând atât elemente patrimonale curente cât și necorporale;
 4. VALORIFICĂRI FOND DE COMERȚ – valorificarea  unei afaceri în derulare, conținând atât elemente patrimoniale corporale cât și necorporale;
 5. DARE ÎN PLATĂ – produs aplicabil în restructurare sau faliment care presupune posibilitatea de transfer de active în contul datoriilor.

HORUS AGENCY - Consultanta juridica

COMERCIAL, BANCAR ȘI FINANCIAR

 • Consilierea grupurilor de firme cu privire la activitatea de business, reorganizare și transferul părților sociale în interiorul grupului,
 • Asistarea companiilor bancare cu privire la achiziția, integrarea în grup și supravegherea microfinanțărilor din România,
 • Asistarea companiilor din domeniul asigurărilor, în activitatea de business curentă, incluzând aspecte comerciale, administrative, în materie de dreptul muncii și pretenții, litigii complexe în domeniul asigurărilor și reasigurărilor,
 • Asistarea companiilor în situația reorganizării prin divizarea activităților și/sau fuzionarea cu alte companii și oferirea de soluții fiscale optime,
 • Asistarea companiilor în procesul de recuperare a datoriior generate de fraude,
 • Asistarea grupurilor financiare prin înființarea de societăți de administrare a investițiilor și înființării de fonduri deschise de investiții,
 • Asistarea companiilor în participarea la licitațiile publice, contracte încheiate cu autoritățile publice,
 • Consilierea companiilor prin servicii de tip due dilligence în procesul de realizare a unor investiții, parteneriate de afaceri, achiziții și împrumuturi din partea băncilor ce au ca obiectiv determinarea valorii amplasamentelor ce reprezintă obiectul tranzacțiilor,
 • Consilierea și asistența companiilor în procedura de prevenire a insolvenței sau în insolvență,
 • Consilierea companiilor în domeniul dreptului maritim și fluvial, contracte comerciale aferente, recuperări creanțe și asigurări,
 • Consilierea companiilor inclusiv a fondurilor private de investiții în domeniul achizițiilor, obținerii de autorizații necesare, selecție de oferte.
 • Asistarea și consilierea companiilor în încheierea de contracte comerciale( vânzare-cumpărare, concesiune, intermediere transfer de tehnologie, etc. )
Consultanta juridica Bank representative welcoming young couple

HORUS AGENCY - Consultanta juridica

PRIVATIZĂRI

 • Consilierea și asistarea în domeniul privatizărilor prin cesionarea totală a proprietății unor bunuri și servicii sau prin încheierea unor contracte de administrare privată în scopul divizării riscurilor și costurilor între stat și partenerul privat,
 • Consilierea și asistarea companiilor din domeniul infrastructurii prin încheierea de contracte de tip BOT sau GREENFIELD (Build-Operate-Transfer-Construiește-Operează-Transferă), aplicabile în special în construcția de centre de purificare a apei, baraje, centrale hidroelectrice, centrale eoliene, etc. Joint Venture, Concesionare, Închiriere, Contracte de Management.

HORUS AGENCY - Consultanta juridica

ASIGURĂRI

 • Consilierea și asistarea companiilor în achiziționarea și dezvoltarea proiectelor legate de energia regenerabilă, tranzacționarea pe piața OPCOM,
 • Consilierea și asistarea companiilor din domeniul gazelor naturale, explorărilor si exploatărilor petroliere în vederea obținerii acordurilor necesare pentru a putea opera pe teritoriul României și în Marea Neagră,
 • Consilierea și asistarea companiilor din domeniul asigurărilor în privința aspectelor legale generale, autorizarea activității în asigurări, acoperirea polițelor de asigurări și reasigurări, litigii în materie de asigurări.

HORUS AGENCY - Consultanta juridica

DREPTUL MUNCII

 • Consilierea și asistarea companiilor cu privire la aspecte legale generale privind dreptul muncii:
 1. Probleme legate de angajări, detașări,
 2. Probleme legate de angajări, detașări,
 3. Protecția datelor cu caracter personal,
 4. Reducerea personalului și încetarea contractelor de muncă ale angajaților,
 5. Negocieri ale pachetelor salariale, inclusiv beneficii ale salariaților cu funcții de conducere,
 6. Restructurarea sistemelor de management și de personal în cazul relocarii în afara țării a angajaților cu functii de conducere,
 7. Acorduri de negociere colectivă și litigii de muncă.
 • Consilierea, asistarea/reprezentarea persoanelor fizice în litigii de muncă privind recuperări de salarii restante, majorări salariale, etc

HORUS AGENCY - Consultanta juridica

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 • Consilierea și asistarea companiilor în domeniul proprietății intelectuale, litigii privind drepturile asupra mărcilor și desenelor din portofoliu, litigii privind produsele contrafăcute,
 • Asistarea companiilor în obținerea și protecția brevetelor de invenție, înregistrări de mărci.

HORUS AGENCY - Consultanta juridica

IMOBILIAR

 • Asistarea companiilor în dezvoltarea proiectelor imobiliare, proiecte de retail, vânzări de apartamente și spații comerciale,
 • Asistare în domeniul exproprierilor pentru cazuri de utilitate publică, cumpărarea terenurilor, revizuirea titlurilor de proprietate,
 • Consilierea și asistarea companiilor în negocierea, încheierea și executarea contractelor de închiriere și sub-închiriere.

 

HORUS AGENCY - Consultanta juridica

VIZE ȘI PERMISE

 • Recuperare taxă auto de primă înmatriculare
 • Viză de lungă ședere pentru angajare în muncă
 • Viză de lungă ședere pentru desfășurarea de activități comerciale
 • Viză de lungă ședere pentru alte scopuri
 • Viză de lungă ședere pentru străinii membri de familie ai cetățenilor români
 • Viză de lungă ședere pentru reîntregirea familiei
 • Viza de lungă ședere pentru desfășurarea de activități profesionale
 • Viză de lungă ședere pentru studii
 • Viză de lungă ședere pentru activități umanitare sau religioase
 • Obținerea autorizației de muncă în vederea angajării cetățenilor români de către societăți comerciale cu sediul în România
 • Reprezentare în fața Oficiului Român pentru Imigrări pentru obținerea sau prelungirea oricăror tipuri de vize
 • Prelungirea dreptului de ședere
 •  Stabilirea domiciliului în România